دیدار و جلسه مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر با مدیر رادیو قرآن جناب آقای قصری زاده و مدیر شبکه قرآن و معارف سیما جناب آقای شیخ اکبری

۶ دی ماه ۱۴۰۰

جامعه فرهنگی قرآنی عصر