نشست مسئولان
جوامع عصر شهرستان های استان سمنان
با ستاد مرکزی
جامعه فرهنگی قرآنی عصر

یکشنبه .۵ دی ماه ۱۴۰۰
قم المقدسه

جامعه فرهنگی قرآنی عصر