اگر ورزش برای جوانان لازم است، برای امثال ما هم واجب است؛ چون برای افراد میانسال مسأله مرگ و زندگی است؛ یعنی اگر ورزش کنند، زندگی سالمی خواهند داشت و خواهند گذراند و اگر ورزش نکنند، دچار بیماری و افسردگی خواهند شد.  1377/11/13